Wednesday, 6 October 2010

ஆவணப்படம்: அங்கூர் வாட், தஞ்சை பெரிய கோயில்

காணொளி: தென்னாடு முதல் கம்போடியா வரைதென்னாடு முதல் கம்போடியா வரை தமிழர் சாம்ராச்சிய எச்சங்கள்

உலகிலுள்ள எல்லா அதிசயங்களையும் வெல்லவல்ல தமிழர் அதிசயங்கள்.

இதை அநேக தமிழரே அறியாமல் இருப்பதுதான் வேதனை தரும் செய்தி.
காணொளி:உலகின் ஒப்பற்ற தமிழர் அதிசயங்கள்.
கம்போடியாவில் சூர்யவர்மனால் கட்டப்பட்ட தலம்.
இந்த 'BBC documentary'ல் தமிழரின் பங்கு குறிப்பிடப்படவில்லை. நாமே நம்ம வரலாறுகளை அறியாமலிருக்கும் போது மற்றவர்களைக் குறை கூறி ஏது பலன்?!


அங்கூர் வாட் என்பது, அங்கூர், கம்போடியாவிலுள்ள ஒரு இந்துக் கோயில் தொகுதியாகும். இது இரண்டாம் சூரியவர்மன் (கிபி 1113-1150) என்பவரால் கட்டப்பட்டது.வாட் என்பது கோயில் என்பதைக் குறிக்கும் கெமர் மொழிச் சொல்.

ஒரு அகழியும், மூன்று மண்டபங்களும் மத்தியிலுள்ள ஐந்து கோயில்களைச் சூழவுள்ளன. மேற்கிலிருந்து வரும்போது அகழியின் மேல் அமைந்துள்ள நீண்ட பாலத்தினூடாக முதலாவது வெளி மண்டபத்தை அணுகலாம்.

முதல் மண்டபம் வெளிப்புறம் சதுரத் தூண்களையும், உட்புறம் மூடிய சுவரையும் கொண்டுள்ளது. தூண்களுக்கு இடைப்பட்ட விதானம் (ceiling) தாமரைவடிவ அலங்காரங்களைக் கொண்டுள்ளது. மூடிய சுவர் நடன உருவங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. இச் சுவரின் வெளிப்புறம் தூண்களோடுகூடிய பலகணிகள், அப்சரஸ்கள் மற்றும் விலங்குகளின் மீதமர்ந்து நடனமாடும் ஆண் உருவங்கள் முதலியவற்றால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எல்லா மண்டபங்களினதும் சுவர்களில் அப்சரஸ் உருவங்கள் காணப்படுகின்றன. முதல் மண்டபத்திலிருந்து நீண்ட வழிமூலம் இரண்டாவது மண்டபத்தை அடைய முடியும். இது இரண்டு பக்கங்களிலும் சிங்கச்சிலைகள் அமைந்த படிக்கட்டைக் கொண்ட மேடையிலிருந்து அணுகப்படுகிறது. இரண்டாவது மண்டபத்தின் உட்சுவர்களில் வரிசையாக அமைந்த புடைப்புச் சிற்பங்கள் உள்ளன. மேற்குப் பக்கச் சுவரில் மகாபாரதக் காப்பியக் காட்சிகள் காணப்படுகின்றன. மூன்றாவது மண்டபம், உயர்ந்த terrace இன் மீது அமைந்து ஒன்றுடனொன்று மண்டபங்களால் இணைக்கப்பட்ட ஐந்து கோயில்களைச் சூழ அமைந்துள்ளது. மண்டபங்களின் கூரைகள், பாம்புகளின் உடல்களையும், சிங்கம் அல்லது கருடனின் தலையையும் கொண்ட உருவங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன.


Angkor Wat (or Angkor Vat) (Khmer: អង្គរវត្ត) is a temple complex at Angkor, Cambodia, built for the king Suryavarman II in the early 12th century as his state temple and capital city. As the best-preserved temple at the site, it is the only one to have remained a significant religious center since its foundation—first Hindu, dedicated to the god Vishnu, then Buddhist. The temple is the epitome of the high classical style of Khmer architecture. It has become a symbol of Cambodia, appearing on its national flag, and it is the country's prime attraction for visitors.

Angkor Wat combines two basic plans of Khmer temple architecture: the temple mountain and the later galleried temple, based on early South Indian Hindu architecture, with key features such as the Jagati. It is designed to represent Mount Meru, home of the devas in Hindu mythology: within a moat and an outer wall 3.6 kilometres (2.2 mi) long are three rectangular galleries, each raised above the next. At the center of the temple stands a quincunx of towers. Unlike most Angkorian temples, Angkor Wat is oriented to the west; scholars are divided as to the significance of this. The temple is admired for the grandeur and harmony of the architecture, its extensive bas-reliefs and for the numerous devatas (guardian spirits) adorning its walls.

read more @
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat


உலகிலுள்ள எல்லா அதிசயங்களையும் வெல்லவல்ல தமிழர் அதிசயம்.

இதை அநேக தமிழரே அறியாமல் இருப்பதுதான் வேதனை தரும் செய்தி.

The Chola Dynasty

When Cholas were invading Lankapuri(Sri Lanka), it was under the rule of Pallava kings of Singai Empire. Whole of Lanakpuri came under the rule of cholas. It's important to note that Chola ruled Lankapuri for only 130 years. But the Pallava kings Of Singai Empire ruled India for 1,300 years. We will look at that in details in another topic.
Video: Wonders of all wonders; unrecognized by the world(In English).
Watch the whole video.


தஞ்சைப் பெருவுடையார் கோயில் அல்லது பிரகதீசுவரர் கோயில் அல்லது தஞ்சை பெரிய கோயில் தஞ்சாவூரிலுள்ள இந்து சமயக் கோயிலும் உலகப் பாரம்பரியச் சின்னமும் ஆகும். இக்கோயில், 10 ஆம் நூற்றாண்டில், சோழப் பேரரசு அதன் உச்ச நிலையிலிருந்தபோது, இராஜராஜ சோழ மன்னனால் கட்டப்பட்டது. ஆரம்பத்தில் இராஜராஜேஸ்வரம் என்றும், பின்னர், தஞ்சையை நாயக்கர்கள் ஆண்டகாலத்தில், தஞ்சைப் பெருவுடையார் கோயில் என்றும் அழைக்கப்பட்ட இக் கோயில், 17, 18ஆம் நூற்றாண்டுகளில் மராட்டிய மன்னர்களால் ஆளப்பட்டபோது பிருகதீசுவரம் ஆகியது. தஞ்சைப் பெரியகோவில் எனவும் இக்கோவில் அறியப்படுகிறது.

இக்கோயில் கட்டப்பட்டபோதிருந்த காலம், சோழராட்சியின் பொற்காலமாகும். தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரே குடைக்கீழ் இருந்ததுடன், எல்லைக்கப்பாலும் பல இடங்கள் சோழப் பேரரசின் கீழ் இருந்ததுடன், பெருமளவு வருவாயும் கிடைத்துவந்தது. பெருமளவு ஆள்பலமும், அரசனின் சிவபக்தியோடு கூடிய ஆளுமையும், இத்தகையதொரு பிரம்மாண்டமான கோயிலை சுமார் 7 ஆண்டுகளில் கட்டிமுடிப்பதற்குத் துணையாக இருந்தது.

இன்று தமிழகத்தின் மிக முக்கியமான சுற்றுலாத்தலமாக விளங்கும் இது 1987ம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனத்தால் உலக பாரம்பரிய சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்டது


Longevity

The Chola empire went from about 200 BC all the way to about 1300 AD with a gap in between from about 200 AD to 800 AD when they were not ruling. This would make the Cholas one of the if not the longest lasting empire in India.


Navy and Marine Trade


The Cholas were excellent mariners. They had flourishing trade with China that was conducted through sea not land. What the Cholas also excelled at was having a strong Navy.


International Conquest


The Cholas did something that no other Indian empire did. They left India in search of new territory. The map below shows the territories controlled by Rajendra Chola I.


Neglected

Now I could be wrong but if my memory serves me correct the Chola empire and its achievements have been neglected the Indian education system and society in general. I do recall being taught about the Cholas in class 9 or 10 history. But that was about it. I cannot recall a reference to the Cholas (Except for the Chola Sheraton in Chennai) anywhere in day to day life. One often sees Ashoka, Maurya, Akbar, Shah Jahan etc being referred to or used. To the best of my knowledge no Bollywood movie has ever been made on the Cholas. I do not recall reading books on how great Rajendra Chola I was etc. I do not believe there is any road in Delhi named after Rajendra Chola or any Chola (A lot of Delhi roads are named after great Indian rulers).


Look at the classification of Indian Navy ships (http://www.bharat-rakshak.com/NAVY/Surface.html). I see none called the Chola class or Rajendra class. And yet it was the Cholas, not anyone else who dared to leave the subcontinent and conquer.


The Cholas seem to be neatly tucked away.


Why do I think its important to know more about the Cholas and Rajendra Chola's naval achievements? Well its quite simple. We have all read about Marco Polo and Vasco De Gama. A lot of Indians probably also know of the great naval battle between Nelson and Napolean. But how many of us know about the Chola's naval strength? What kind of ships did the Cholas have? What kind of weaponry did the ships have? What was Rajendra Chola's strategy when he took these overseas territories? What kind of trade ships did they have? Who were his captains? Who charted the route to China?


I know how the British sunk the Bismarck because radio stations in India played a song about it day in and day out. But I do not know anything about the Chola Navy. A shame isn't it?
Well, now that my rant is over I can go back and read more about the Cholas and hopefully one day get back to seeking more information on the 535 AD eruption of Krakatoa.Raja Raja Cholan

Raja Raja Cholan was the greatest among all the Chola kings. There were other Chola kings before and after him. We will explore them in another episode.


Rajaraja Chola I (Tamil: இராசராச சோழன்) is one of the greatest emperors of the Tamil Chola Empire and India, who ruled between 985 and 1014 CE. He established the Chola empire by conquering the kingdoms of southern India expanding the Chola Empire as far as Sri Lanka in the south, and Kalinga (Orissa) in the northeast. He fought many battles with the Chalukyas in the north and the Pandyas in the south. By conquering Vengi, Rajaraja laid the foundations for the Later Chola dynasty. He invaded Sri Lanka and started a century-long Chola occupation of the island.

He streamlined the administrative system with the division of the country into various districts and by standardizing revenue collection through systematic land surveys. He built the magnificent Brihadisvara Temple in Thanjavur and through it enabled wealth distribution amongst his subjects. His successes enabled his son Rajendra Chola I to extend the empire even further.

read more @
http://en.wikipedia.org/wiki/Raja_Raja_Chola_I

If the above video is not working, try this


Courtesy:
http://o3.indiatimes.com/meragussa2/archive/2007/01/15/3381649.aspx
wikipedia
& Google! Video


-End of Part 6-